Hyppää sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan sekä tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjaus pyrkii tukemaan opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. Ohjausta antavat kaikki koulun opettajat.

Ohjauksen työnjako

Ryhmänohjaaja

 • Perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukio-opintoihin ja lukion käytänteisiin
 • Seuraa ryhmänsä opintomenestystä, kurssikertymää ja poissaoloja
 • Pitää ryhmänohjaajan tuokiot ja tulohaastattelut ohjausryhmänsä ensimmäisen vuoden opiskelijoille
 • Havainnoi ryhmänsä opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjaa opiskelijat tarvittaessa eteenpäin opinto-ohjaajalle, terveydenhoitajalle, kuraattorille ja psykologille
 • Pitää yhteyttä huoltajiin ja tiedottaa ryhmänsä asioista mm. vanhempainilloissa
Oppilas ja opinto-ohjaaja katsomassa tietokonetta

Opinto-ohjaaja

 • Kantaa päävastuun opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä, ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Vastaa opinto-ohjauksen pakollisten kurssien opetuksesta.
 • Ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä sekä  aine- ja kurssivalinnoissa
 • Järjestää opiskelijoille henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja ja seuraa opintojen etenemistä
 • Osallistuu oppimisen ja opiskelun tukitoimien suunnitteluun.
 • Osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan ja yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön
 • Antaa ylioppilastutkintoa koskevaa yleisinformaatiota, ohjaa ylioppilastutkintoon ilmoittautumisessa sekä tiedottaa ylioppilaskokeisiin liittyvistä käytänteistä ja määräyksistä
 • Vastaa työelämään tutustumisesta
 • Ohjaa jatko-opintoihin hakeutumisessa ja jatko-opintomahdollisuuksiin tutustumisessa
 • Antaa tietoa lukiokoulutuksesta yläkoulujen oppilaille ja huoltajille
 • Vastaa tutor-toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta

Aineenopettaja

 • Ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta
 • Havainnoi opiskelijoiden hyvinvointia ja tuen tarvetta oman aineensa oppitunneilla
 • Ohjaa oppiaineen yo-kokeeseen valmistautumisessa
 • Antaa tukiopetusta omassa aineessaan

Erityisopettaja

 • Toteuttaa lukiseulan ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja vastaa yksilöllisestä lukitestauksesta ja ohjaa mahdollisiin jatkotutkimuksiin
 • Laatii Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävät lukilausunnot
 • Osallistuu oppimisen ja opiskelun tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen
 • Antaa yksilöllistä erityis- ja tukiopetusta

Kuraattori

 • Tukee opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä opiskelijahuollon ja koulun muun henkilökunnan kanssa
 • Tiedottaa opintoja tukevista palveluista ja tukimuodoista
 • Ohjaa opiskelijoita tarvittavan palvelun ja tuen piiriin

Tutor-opiskelijat

 • Ovat uusien lukiolaisten vertaisohjaajia ja perehdyttävät lukio-opintoihin
 • Esittelevät lukio-opintoja ja Lapuan lukiota yläkoululaisille ja eri tilaisuuksissa
 • Osallistuvat uusien lukiolaisten ryhmäyttämiseen

Rehtori

 • Vastaa ohjaustoiminnan kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • Antaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa koskevaa yleisinformaatiota
 • Tiedottaa lukio-opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyvistä säännöistä ja määräyksistä

Lapuan lukion opinto-ohjaaja on Markus Möykkynen.

 • tavattavissa klo 8 – 14
 • puh.: 044-438 4495
 • sähköposti: markus.moykkynen(at)lapua.fi

Opinto-ohjaus koostuu oppitunneista, vierailuista, työelämään tutustumisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta.