Hyppää sisältöön

Lukiodiplomit

Taito- ja taideaineissa suoritettava lukiodiplomi

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lapuan lukiossa lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Pitkäkestoiseen näyttöön sisältyy opiskelijan oma taiteellinen, tiedollinen ja taidollinen osuus.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, ja ne julkaistaan opetushallituksen sivuilla loppukeväästä. Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Lukiodiplomi täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa erityisosaamistaan aineissa, joissa ei suoriteta ylioppilastutkinnon kokeita. Pitkällä aikavälillä pyrkimyksenä on luoda edellytyksiä lukiodiplomisuoritusten nykyistä laajempaan hyödyntämiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lisätietoa lukiodiplomin suorittamisesta ja vuosittain vaihtuvista tehtävistä saa Opetushallituksen sivuilta: https://www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit/lukiodiplomista

KU8 Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut aikaisemmin neljä kuvataiteen kurssia. Diplomikurssi on valtakunnallisten ohjeiden mukaan toteutettu kurssi, joka muodostuu kuvataiteellisesta työstä ja kirjallisesta pohdinnasta eli portfoliosta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa itsenäisesti prosessoida ja toteuttaa laadukkaan kuvataiteellisen projektin. Keskeiset sisällöt muodostuvat opiskelijan oman kiinnostuksen ja valtakunnallisten ohjeiden yhteensovittamisesta. Aihealueet ja teemat vaihtelevat vuosittain.

LI11 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssilla suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan liikunnan lukiodiplomi, jonka suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljä muuta lukion liikuntakurssia. Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma), harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyö- ja työskentelytaidoista. Lisäksi arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia liikunnan merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan lukiokoulutuksen aikana. Lukiodiplomi antaa hakupisteitä pyrittäessä liikunnan jatko-opintoihin. Kurssi suoritetaan viimeisenä opiskeluvuotena.

Käsi kitaran kielillä

MU10 Musiikin lukiodiplomi

Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Kurssilla kootaan valtakunnallisten ohjeiden mukainen näytesalkku ja viimeistellään näyte- tai projektityö. Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomi on osoitus tiedollisesta ja taidollisesta erityisosaamisesta musiikissa. Lukiodiplomista saatava erillinen todistus tulee ylioppilastutkintotodistuksen liitteeksi.